2015 – Jessica Cliff, U.S. Shuai Chiao Kung Fu Academy West

NOACC-85 (2) NOACC-119 (2) NOACC-35 (2) NOACC-34 (2)